Algemene Voorwaarden


Algemene voorwaarden Bastiaens Electro & Advies

Definities

 • Bastiaens Electro & Advies: Bastiaens Electro & Advies, gevestigd te Maastricht onder KvK nr. 81419953.
 • Klant: degene met wie Bastiaens Electro & Advies een overeenkomst is aangegaan.
 • Partijen: Bastiaens Electro & Advies en klant samen.
 • Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Bastiaens Electro & Advies.
 • Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 • Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes

 • Aanbiedingen en offertes van Bastiaens Electro & Advies zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 • Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
 • Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 • Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeenkomen.

Aanvaarding

 • Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Bastiaens Electro & Advies zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
 • Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Bastiaens Electro & Advies slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Prijzen

 • Alle prijzen die Bastiaens Electro & Advies hanteert zijn in euro's, zijn vrijgesteld van btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 • Alle prijzen op die Bastiaens Electro & Advies hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Bastiaens Electro & Advies te allen tijde wijzigen.
 • De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Bastiaens Electro & Advies vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
 • De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Bastiaens Electro & Advies, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.

 • Indien partijen voor een dienstverlening door Bastiaens Electro & Advies een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 • Bastiaens Electro & Advies is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 • Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Bastiaens Electro & Advies de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 • Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 • Bastiaens Electro & Advies heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 • Voorafgaand aan de ingang ervan zal Bastiaens Electro & Advies prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 • De consument heeft het recht om de overeenkomst met Bastiaens Electro & Advies op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Gevolgen niet tijdig betalen

 • Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Bastiaens Electro & Advies gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 • Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Bastiaens Electro & Advies.
 • De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 • Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Bastiaens Electro & Advies zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 • In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Bastiaens Electro & Advies op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 • Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Bastiaens Electro & Advies, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Bastiaens Electro & Advies te betalen.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Bastiaens Electro & Advies te verrekenen met een vordering op Bastiaens Electro & Advies.

Verzekering

 • De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
 • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
 • zaken van Bastiaens Electro & Advies die bij de klant aanwezig zijn
 • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 • De klant geeft op eerste verzoek van Bastiaens Electro & Advies de polis van deze verzekeringen ter inzage.


Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Bastiaens Electro & Advies enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

Uitvoering van de overeenkomst

 • Bastiaens Electro & Advies voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 • Bastiaens Electro & Advies heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 • De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Bastiaens Electro & Advies tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 • Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Bastiaens Electro & Advies tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant

 • De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan Bastiaens Electro & Advies.
 • De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 • Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Bastiaens Electro & Advies de betreffende bescheiden.
 • Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Bastiaens Electro & Advies redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Bastiaens Electro & Advies tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Bastiaens Electro & Advies geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 • De klant dient een door Bastiaens Electro & Advies geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 • Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Bastiaens Electro & Advies daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 • Consumenten dienen Bastiaens Electro & Advies uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 • De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Bastiaens Electro & Advies in staat is hierop adequaat te reageren.
 • De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

 • Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Bastiaens Electro & Advies gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 • De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Bastiaens Electro & Advies.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Bastiaens Electro & Advies ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Bastiaens Electro & Advies een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Bastiaens Electro & Advies verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Bastiaens Electro & Advies

 • Bastiaens Electro & Advies is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 • Indien Bastiaens Electro & Advies aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 • Bastiaens Electro & Advies is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 • Indien Bastiaens Electro & Advies aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • Alle afbeeldingen, foto's, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Bastiaens Electro & Advies vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

 • De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Bastiaens Electro & Advies toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 • Is de nakoming van de verplichtingen door Bastiaens Electro & Advies niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Bastiaens Electro & Advies in verzuim is.
 • Bastiaens Electro & Advies heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Bastiaens Electro & Advies kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

 • In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Bastiaens Electro & Advies in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Bastiaens Electro & Advies kan worden toegerekend in een van de wil van Bastiaens Electro & Advies onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van Bastiaens Electro & Advies kan worden verlangd.
 • Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 • Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor Bastiaens Electro & Advies 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Bastiaens Electro & Advies er weer aan kan voldoen.
 • Vanaf het moment dat een overmacht situatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 • Bastiaens Electro & Advies is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

 • Bastiaens Electro & Advies is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 • Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 • Grote inhoudelijke wijzigingen zal Bastiaens Electro & Advies zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 • Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

 • Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Bastiaens Electro & Advies.
 • Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 • Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 • Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Bastiaens Electro & Advies bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 • De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Bastiaens Electro & Advies is gevestigd/ praktijk houdt/ kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld te Maastricht op 01 februari 2021.